ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes 
en overeenkomsten zoals bepaald in deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Herroepingsrecht: het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 tot en met 3 van het Burgerlijk Wetboek;
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met SintVideo
Klantenservice: de klantenservice van SintVideo als bedoeld in artikel 9.2 van deze algemene voorwaarden. De gegevens van de klantenservice zijn vermeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen SintVideo en de Klant met betrekking tot het Product die (elektronisch) tot stand komt via de Webshop;
Product:  Stream "SintVideo" die een persoonlijk videobericht bevat welke tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
Site: www.videovansinterklaas.com
SintVideo de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
Webshop: de Webshop van SintVideo op de Site;

Artikel 2 - Gegevens SintVideo

Rechtspersoon: SintVideo
Handelsnamen: SintVideo
Bezoekadres/Klantenservice: maartensgat 11 3311CK Dordrecht 
Bereikbaarheid: tussen 13.00 en 17.00
E-mailadres: info@sintbusiness.com
KvK-nummer: 64953556
BTW-identificatienummer: NL002337640B31

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SintVideo op de Site en op elke Overeenkomst. Alvorens een bestelling kan worden geplaatst of een aanbod kan worden geaccepteerd door de Klant, dient de Klant expliciet akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden, door op de hiervoor bestemde “ja” knop te klikken.
3.2 De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op de Site op een zodanige wijze dat deze algemene voorwaarden door de Klant op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op verzoek van de Klant zullen deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. De afbeeldingen van het Product zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden Product. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SintVideo niet.
4.3 De prijs van het Product wordt weergegeven in Euro's en is inclusief BTW.
4.4 De kosten van verzending van het Product zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden apart in het aanbod op de Site vermeld. De kosten van aflevering en de beschikbare betalingswijzen zijn weergegeven op de Site. Indien verzending plaatsvindt naar een adres buiten Nederland zijn daaraan extra kosten verbonden.

Artikel 5 - De Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door de Klant.
5.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SintVideo onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.3 Indien SintVideo goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.4 Het aanbod van SintVideo geldt zolang de voorraad strekt.
5.5 SintVideo zal de Overeenkomst archiveren en op aanvraag daarvan een kopie aan de Klant verschaffen, mits deze aanvraag doorSintVideo is ontvangen binnen één (1) jaar na de totstandkoming van de Overeenkomst.
5.6 Het Product is overeenkomstig specificaties van de Klant tot stand gebracht, duidelijk persoonlijk van aard en verzegeld. Het Herroepingsrecht is derhalve op grond van artikel 7:46d lid 4 sub a onder 1 en 2 en sub c Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. De Klant heeft dus niet het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel 6 - Betaling

6.1 SintVideo zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen ten aanzien van de elektronische betaling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SintVideo te melden.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

7.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan SintVideo kenbaar heeft gemaakt.
7.2 De termijn van levering als weergegeven op de Site is indicatief. De Klant zal niet gerechtigd zijn tot schadevergoeding en/of om de Overeenkomst te ontbinden indien voormelde leveringstermijn is overschreden, tenzij de leveringstermijn op zodanige wijze is overschreden dat de Klant in redelijkheid niet meer geacht kan worden aan de Overeenkomst gebonden te zijn. In geval van een rechtsgeldige ontbinding, als hiervoor bepaald, zal SintVideo het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Het Product is voor risico van de Klant vanaf het moment van bezorging.

Artikel 8 - Intellectueel Eigendom

8.1 Van alle op deze website aanwezige ontwerpen, desissins en designs of delen daarvan ligt het auteursrecht bij SintVideo De ontwerpen mogen daarom niet worden vermenigvuldig door middel van druk, kopie of op welke andere (digitale) wijze dan ook, zonder toestemming van SintVideo Bij overtreding worden gerechtelijke stappen ondernomen.

8.2 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de door SintVideo geleverde Producten, blijven te allen tijde bij SintVideo of haar licentiegevers berusten. De Klant is niet gerechtigd, behoudens na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De SintVideo de door SintVideo geleverde Producten te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen.

Artikel 9 - privacy en gebruikersvoorwaarden

SintVideo zal ten aanzien van persoonsgegevens van de Klant handelen conform het bepaalde in het privacyreglement. De Klant staat er jegens SintVideo voor in dat hij niet in strijd handelt of zal handelen met de gebruikersvoorwaarden.

Artikel 10 - Klachtenregeling; geschillen

10.1 Indien een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Klant zo spoedig mogelijk nadat hij dit ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken SintVideo daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Indien de Klant daartoe niet tijdig overgaat, verliest de Klant alle rechten ter zake van de tekortkoming vanwege non-conformiteit.
10.2 Klachten kunnen worden ingediend door het zenden van een brief aan de Klantenservice. Bij SintVideo ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst door SintVideo beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal SintVideo binnen de termijn van 14 dagen antwoorden door middel van een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een inhoudelijk antwoord kan verwachten.
10.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is de Rechtbank te Utrecht bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Op Overeenkomsten tussen SintVideo en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 - Foto upload

13.1 Tijdens het bestelproces krijgt de klant de optie om één of meerdere foto's te uploaden, welke zullen worden verwerkt en getoond in het persoonlijke videobericht.
13.2 Door het uploaden van de foto(s), worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop -voor zover deze bij de deelnemer berusten- overgedragen aan SintVideo. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de inzending niet mogelijk is, verstrekt de deelnemer hierbij aan SintVideo een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de foto(s). Hierbij doet de deelnemer jegens SintVideo afstand van alle eventuele aan de klant toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.
13.3 De klant dient zich ervan te vergewissen dat er geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten op de content (teksten, video's, beelden, audio etc.) die onderdeel uitmaken van hun foto(s). SintVideo is voor deze Videowedstrijd gevrijwaard van eventuele claims van derden.
13.4 De klant geeft door zijn/haar deelname toestemming dat ingezonden video's geheel of gedeeltelijk kunnen worden bewerkt.

Refund- en geschillenpolicy eenmalige incasso

Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen met SintVideo via info@sintbusiness.com, u kunt dan binnen 1 werkdag een inhoudelijke reactie ontvangen. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag gelijk terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd.